Zarazické hospody 1754

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše...


Pálenice/054

Dnes dole psaného datum jest Wíth Peterželka za Šenkýře, na Dům Šenkovní neb Hospodu Panskou Zarazickou přijati, kterů jemu na jeden Rok, totiž od 1.hoJanuary až do (?) Decembris 1754. následovným způsobem odevzdána jest, a to sice:

1.“ Povinnen bude On Šenkýř spolu s manželkou dobrý, chvalitebný a Boha bojný život vésti, zlořečení, hany a sakramentirování jse zdržeti, též domácím, a čeledi svéj zlořečiti nedopouštěti, ve víře Římské Katolické samo spasitelne spolu i z manželkou, a dítkami setrvati, pobožnostem jak v neděli, tak ve svátek sám i taky s domacími obzvláště pak velikonočnej spovědi se přidržovati a tak žádný Exesi které by proti Božskému neb světskému přikázání cílili sám, aniž skrze jeho lidi, činiti se dopouštěti, a za

2.“ Jest jemu Šenkýři ta nad jmenovaná Hospoda v celosti z milosti za nechána, a bude povinnen Palírníkovi Panskému kořalku skrz celý čas jeho Contractu šenkovati a s ním Palírníkem spravovati.

3.“ Má a povinnen bude On Šenkýř na oheň /: od kterého Bůch uchovati ráč :/ aby ani skrze něho neb ženu jeho, aniž skrze čeládky nepozornost a nedbalost žádná škoda /: za kterou by těžce odpovídati musel :/ se nestala, bedlivý pozor dáti, a tak z téj Hospody ročně Štyry Zlaté Rejnské čtvrt ročně ale jeden Zl. Rý. = do důchodů Panských zapláceti, z vyšenkovaného jedný bečky vína naproti tomu po 1. Rý. 10. Kr. zase jemu z důchodů poraženo býti má.

4.“ Víno, pivo, které jemu k vyšenkování vystavené bude, spravedlivě a bez falše hostům jak domácím tak přes polním šenkovati, jakož taky,

5.“ Když On Šenkýř bez vína, a piva přes jeden den býti by měl, a v tom postižen byl, že by takove svý volně nežádal, ano i taky vinný a pivní mázy spravedlivý a skrz důchodního cimentirovanný by se ne vynalezli pokaždý 2. Moravský Zlatý pokuty, do důchodů Panských složiti, a tak jednomu každému spravedlivou míru dle prostých Patentů nalívati povinnen bude, a za

6.“ Hostům nechť oni z prostého neb vysokého stavu jsou v hospodě jim pilně s uctivostí sloužiti, a má vždy zlořečeny, hany a bitkám předecházeti, a tak žádnému necht on kdo chce něco zlého trpěti, a neb učiniti dopustiti, obzvláště co by se cti, a dobrého jména tejkalo, aniž taky podezřelí lidé dle prostých Císař. Patentů přidržovati, nýbrž kdyby nějaký takový zlý, a podezřelý člověk se vynalezl, jeho i hned při Vrchnosti, aneb u představeného oficíra bez prodlení udati, a oznámíti, pročež

7.“ Je puncto o desíti hodinách, večer hospoda od všech hostů krom přes polních, který by přenocovati museli zproštěna a beze vší muziky neb křiku zavřena býti má.

8.“ Za Panský vystavené víno, hned po vyšenkování ½ bečky bude povinen peníze do důchodů v celosti odevzdati, vystavené pivo pak ale má bejt povinen každou bečku i hned z pivovara vzatou zaplatiti, a žádným způsobem do nějakých dluhů se nedopouštěti, pročež také pro hypotéku podstavuje on Šenkýř spolu se svou ženou štěpniců na všeliků svobodnou jmající a ostatní svou mohovitost, co koliv on nyní má, a míti bude,

9.“ A posledně bude On Šenkýř vejš jmenovaný tyto zřízené puncta bedlivě, a náležitě pozorovati, i také dle Inventáře jemu při téj hospodě odvede inventární a hospodářské věci náležitě, a v dobrém stavu zahovati, tak aby při odchodu svým pak přijal, zaséj odvésti mohl, neb sice co by se zkazený a skrz nedbanlivost jeho porušený vynalezlo i hned ze svého vlastního zpraviti, a neb zaplatiti musí, a povinnen bude. Pro lepší téhož viéru, a ujištění jest tento Contract s podepsáním daný

Veselí dne 1.ho January 1754.
Franz Chorinský
Wít Petrželka

Pálenice/053

Já níže podepsanej přiznávám tímto Reversem, že naproti mně od Milostivéj Vrchnosti Milostivě Conerrirovaného Šenku Zarazického pro ujištění Milostivé Vrchnosti a jejich důchodů, dybych v svým čase za vyšenkovaný Panský truňk v restě pozůstával, mou ve všelikých gruntech dle Protokolu Sub. W. 117. mající štěpnicu, která jest šacovaná za 40. Rý. z vědomím a danou vůlí méj manželky, jsem zastavil a ve Fondt vložil, takovým způsobem dybych na takovým šenku do nejakých důchodenských Restů v padl a jináče Solvendo nebyl takový dluhy spokojiti a zaplatiti, že Mil. Vrchnost vidí tů moc a právo míti má takovou štěpnicu k svéj straně přitáhnouti, a nebo plus oferenti prodati a sebe zaplatiti.

Stalo se ve Veselím dne 1.ho January v 1754.

Wíth Petrželka